telegartner.sklep.plstrona producenta
Telegärtner on-line katalog.
Program produkcyjny firmy Telegärtner obejmuje z??cza koncentryczne w.cz., rozwi?zania sieciowe dla okablowania strukturalnego budynku, ?wiat?owodowe rozwi?zania do przesy?ania danych oraz rozwi?zania przekazu danych w przemy?le.
  KATEGORIE  
    SZUKAJ

P.P.H.U. Digma
 Biuro Obs?ugi Klienta
pon-pt: 10 - 15  tel.: 42 942-00-90
 mail: biuro@digma.pl
 allegro: digma_pl
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
| Telegärtner STX Steadytec |

Rodzina z??czy Telegärtner STX Steadytec.

 

Firma Telegartner wychodz?c naprzeciw  systemom przemys?owego okablowania strukturalnego wprowadzi?a system STX oparty na technologii STEADYTEC (wi?cej o technologii). Okablowanie Telegartner, w tym system przemys?owego okablowania Telegärtner STX Steadytec, ma mo?liwo?? certyfikacji i uzyskania 25-letniej gwarancji producenta (szczegó?y).

 

System Telegärtner STX produkowany jest w kategorii 6, w dwóch wersjach:

  1. Heavy Duty – w pe?ni uniwersalna, oparta na rozwi?zaniach modularnych linia okablowania przemys?owego o stopniu ochrony IP 67
  2. Light Duty  – uniwersalna i skalowalna do potrzeb instalacyjnych linia okablowania przemys?owego o stopniu ochrony IP 44

Technologia Steady Tec ® korzysta wy??cznie z tworzyw sztucznych i metali, które s? odporne na dzia?anie kwasów, zasad, smarów i oleju, oraz mo?e pracowa? w zakresie temperatur od -40 °C do +70 °C.

Osprz?t serii STX stworzony jest do zastosowa? w przemy?le spo?ywczym, motoryzacyjnym, energetycznym, automatyki maszyn, transportu publicznego, zak?adach uzdatniania wody itp.

 

Zalety z??czy Telegärtner STX:

1. Du?a modularno?? jest niew?tpliwie zalet? rodziny z??czy Telegärtner STX. Pozwala na precyzyjne dopasowanie podzespo?ów do ka?dej instalacji.

2. Z??cza STX pozwalaj? na uzyskanie pr?dko?ci transmisyjnych dochodz?cych do 10GB, potwierdzone certyfikatami 3P Certyfied Class EA wg IEEE P802.3an

3. Du?a odporno?? na czynniki zewn?trzne (temperatury, py?y, chemikalia) oraz mechaniczne (wytrzymuj? min. 750 cykli wpi?cia/wypi?cia wtyków)

 

 

Telegärtner GmbH jest wiod?cym producentem na ?wiatowym rynku, profesjonalnych rozwi?za? w zakresie transmisji danych od ponad 60 lat. Program produkcyjny obejmuje z??cza koncentryczne w.cz., rozwi?zania sieciowe dla okablowania strukturalnego budynku, ?wiat?owodowe rozwi?zania do przesy?ania danych oraz rozwi?zania przekazu danych w przemy?le.

 

Korzy?ci wynikaj?ce ze stosowania osprz?tu Telegärtner:

  • instalacja okablowania strukturalnego mo?e zosta? obj?ta certyfikatem oraz gwarancj? systemow? producenta na niezmienne parametry transmisyjne przez okres 25 lat (szczegó?y),
  • najwy?sza jako? produktów Telegärtner gwarantowana jest certyfikacj? w systemie DIN ISO 9001:2000 oraz DIN ISO 14001:2004, która obejmuje ca?? firm?,
  • wszystkie podzespo?y i osprz?t Telegärtner, produkowany jest w standardach umo?liwiaj?cych zastosowanie ich w rozwi?zaniach ró?nich producentów,
  • osobna rodzina z??czy Telegärtner STX dla zastosowa? w przemy?le,
  • nowatorskie rozwi?zania dzi?ki ponad 60-cio letniemu do?wiadczeniu w produkcji podzespo?ów dla bran?y telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej.
Program gwarancyjny | Telegärtner STX Steadytec | polecamy strony
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.